Film uzaya giden ilk insan Yuri Gaga- rin’in hayatını konu alıyor. Gagarin’in hayatıyla birlikte o dönem Sovyet- ler’de yaşananlara da tanık oluyoruz. Yuri Gagarin, 9 Mart 1934 tarihinde dünyaya gelmiş. Köyde yetişmiş ve İkinci Paylaşım Savaşı’nın getirdiği zorlukla karşılaşmış çocukluğunda… Film boyunca Gagarin’in çocukluğuna, gençliğine ve pilotluk dönemlerine dö- nüşler yapıyoruz.

Filmde sosyalizmin gerçekten de insan için çalışan, üreten, geliştiren bir yapı kurduğunu görüyoruz. Gagarin ise sosyalist kültürün yaratmak istediği yeni insanın güzel bir örneği…

Kapitalizmde bir kenara atılıp yozlaş- manın bataklarına çekilen yoksullar var. Oysa sosyalizmde gördüğümüz tablo tam tersi. Bu filmde de insana ve- rilen değeri, halk için vatan için çalışan insanları görüyoruz.

Kapitalist toplumda, insanlar bencildir, kıskançtır, çıkarcıdır…

Sosyalist toplumun yarattığı yeni insan ise bunun tam tersini örnekliyor. Ga- garin, halkını ve ülkesini çok seven bir Sovyet vatandaşı. Bu sevgi bağı o kadar kuvvetli ki yıllarca emek harcayıp, ken- disini geliştirerek uzaya çıkan ilk insan olma sıfatına erişiyor.

Sovyetler kozmonot adaylarını belirle- mek için geniş bir tarama programı başlatıyorlar. Diğer kozmonotlar ile Sov- yet uzay programına seçilen Gagarin, bütün testleri başarıyla geçiyor. Sonun- da yine yetenekli ve başarılı bir kozmo- not olan German Titov ile Yuri Gagarin arasında bir tercih yapılıyor ve Yuri Ga- garin seçiliyor. Bu seçimde belirleyci olan noktalardan birisi de Gagarin’in son derece açık olması… Yani yaşadığı, his- settiği her şeyi açıkça ifade ediyor. İfa- de ediyor çünkü, kendi zaaflarının Sov- yetler’in önünde bir engel teşkil etme- sini istemiyor. Onun sakladığı bir zaaf yıl- ların emeğini bir çırpıda boşa çıkarabi- lir. Kendisini bir bireyden çok kolektifin bir parçası olarak görüyor Gagarin. Sov- yet uzay programına göre bir çok dene- meden geçiyor kozmonotlar. Uzayda karşılaşabilecekleri her türlü olaya kar- şı hazırlanıyorlar. Onca emek verip vü- cudunu geliştirdiğini ve uzayda karşıla- şacağı güçlüklere hazırladığını görü- yoruz filmde, gerçekten zorlu testlerden geçiyor. Ama ondan daha iyi olan bir başkası olsa en içten haliyle buna se- vinebilecek biri. Radyoda oynanan bir tiyatro oyununu gerçek sanarak dinli- yor Gagarin… Tiyatroda uzaya çıkıldı- ğı haberi veriliyor ve Gagarin buna çok seviniyor. Oysa kapitalist toplumda bireyler önemlidir ve tabiki de onların başarısı… Gagarin neden ben değil de- miyor, onun için önemli olan sosyalist insanın uzaya çıkması..

Yuri Gagarin kişisel başarısından çok ül- kesi için yararlı olduğuna sevinen biri. Bunun gururunu ve mütevazılığını ta- şıyor.

İnsanların birlikte üretip, birlikte pay- laştığı bir toplumda haliyle sevinçler, özlemler, acılar da bir oluyor. Yuri Ga- garin’in uzaya çıkmasının radyodan duyurulmasıyla birlikte tüm sokaklar- da bayram havası esiyor. Bunun içten mutluluğu da ekrana yansıyor.

İnsanlar kolektifin bir parçası olmaktan mutlu oluyor ve birlikte üretmenin, bir- likte başarmanın hazzını keyifle izliyoruz biz de